[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม


กรกฏาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/ก.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
13 คน
สถิติเดือนนี้
177 คน
สถิติปีนี้
1160 คน
สถิติทั้งหมด
4502 คน
IP ของท่านคือ 54.92.163.188
(Show/hide IP)

 
  
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ  
 

 ปรัชญา
เทคโนโลยีคู่ปัญญา  พัฒนาชาติ
 วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีชั้นยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 อัตลักษณ์
เน้นวิชาการ ปฏิบัติงานเด่น เป็นผู้นำ มีจริยธรรมวิชาชีพ
 เอกลักษณ์

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในด้านเทคโนโลยี

 พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพคู่สังคม

    2. ผลิตงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและท้องถิ่น

    3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและไอซีทีต่อท้องถิ่น

    4. ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนด้านเทคโนโลยี

    5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

    6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติ เน้นความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
 2. ส่งเสริมการวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและไอซีที
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 5. บริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน
 6. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

 เป้าประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจากงานวิจัย
 3. เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ
 4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เพื่อให้บุคลากรมีความรักองค์กร มีความสามัคคี มีความสุขในการทำงาน และดำรงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 6. เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนงานตามพันธกิจ

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มีมารยาท และให้เกียรติผู้อื่น
 3. มีความขยัน อดทน และไม่เกี่ยงงาน
 4. สามารถนำความรู้ และเลือกเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
 5. มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 6. มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และรู้จักทำงานเป็นทีม
 7. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 8. มีความรอบรู้และใช้งานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี


Based on : Itech Research
การวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม