[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม


กรกฏาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/ก.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
13 คน
สถิติเดือนนี้
177 คน
สถิติปีนี้
1160 คน
สถิติทั้งหมด
4502 คน
IP ของท่านคือ 54.92.163.188
(Show/hide IP)

 
  
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติ เน้นความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
 2. ส่งเสริมการวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและไอซีที
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 5. บริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วน
 6. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพคู่สังคม
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติ เน้นความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา
 2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
 1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา
 2. โครงการ “โรงงานจำลอง”
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี
 4. โครงการความร่วมมือตลาดนัดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ
 1. ผลิตงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและท้องถิ่น
 1. วิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจากงานวิจัย
 1. จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
 2. จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย
 3. อัตราส่วนความคุ้มค่าของงบประมาณวิจัย
 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 1. ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
 2. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 2. โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน
 3. โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 4. โครงการบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนรุ่นใหม่
 5. โครงการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย
 1. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและไอซีทีต่อท้องถิ่น
 1. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและไอซีที
 1. เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ
 1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ
 2. จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
 3. อัตราส่วนความคุ้มค่าของงบประมาณโครงการ
 4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
 1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
 2. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและไอซีทีเพื่อท้องถิ่น
 1. โครงการศึกษาความต้องการในการรับบริการวิชาการร่วมกับชุมชน  (Services Needs)
 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและไอซีที
 4. โครงการบริการวิชาการชุมชน (ตามความชำนาญในหลักสูตร)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะ
4. ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนด้านเทคโนโลยี
 1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. จำนวนภูมิปัญญาที่รวบรวมได้
 2. จำนวนแหล่งข้อมูลของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Citation)
 4. จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะ
 1. โครงการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ อบต. ๑ ภูมิปัญญา
 2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
 1. บริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาค
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรักองค์กร มีความสามัคคี มีความสุขในการทำงาน และดำรงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1. อัตราการลาออกของบุคลากร
 2. อัตราส่วนผู้สมัครงานต่อจำนวนที่เปิดรับในตำแหน่งงาน
 3. ระดับความสุขในงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 4. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
 5. ระดับคะแนนประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยเฉลี่ย
 1. ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 2. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความเท่าเทียมกัน
 3. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาหรือเลื่อนระดับปรับเงินเดือนอย่างเป็นโปร่งใสและเป็นธรรม
 4. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
 1. โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการด้านสวัสดิการของบุคลากร
 2. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร
 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
 4. โครงการสำรวจภาระงาน
 5. โครงการกาแฟฟรีเพื่อการมีส่วนร่วม
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
1. เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนงานตามพันธกิจ
 1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
 2. จำนวนหน่วยงานที่มาทำข้อตกลงความร่วมมือด้านต่างๆ กับคณะ
 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
 1. โครงการสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. โครงการค่ายอาสา (ทุนภายนอก)
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
 4. โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษากับสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ
 5. โครงการวิจัยและประชุมวิชาการร่วมระหว่างสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Based on : Itech Research
การวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิจัยและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม